Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι σύγχρονες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και να κατανοήσουν το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την επίτευξη των εκάστοτε μαθησιακών στόχων. Οι τεχνολογίες που θα διδαχθούν βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα είδη εκπαίδευσης και οι μαθητές μέσω του σχεδιασμού μαθησιακών περιβαλλόντων θα αποκτήσουν μια συνολική αντίληψη για το πώς μπορούν να τα προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών που απευθύνονται.