Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα πολυμέσα και στις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη και χρήση των αντίστοιχων συστημάτων. Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικές έννοιες και όροι της τεχνολογίας πολυμέσων, καθώς και οι τεχνικές και τα πρότυπα που αφορούν τη κωδικοποίηση, συμπίεση, αποθήκευση και αναπαράσταση διαφορετικών μέσων: υπερκειμένου, γραφικών, ήχου, και βίντεο. Αναπτύσσεται το βασικό μαθηματικό πλαίσιο της μετατροπής αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά και αναλύεται η ψηφιακή αναπαράσταση της πληροφορίας. Επίσης, περιγράφεται το υλικό (hardware) και λογισμικό (software) που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία, επεξεργασία και αναπαραγωγή διαφορετικών μέσων, παρουσιάζονται βασικά εργαλεία συγγραφής πολυμέσων και γίνεται εισαγωγή σε συστήματα ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας. Ο συγχρονισμός και η σύνθεση αντικειμένων πολυμέσων στο χώρο και στο χρόνο είναι επιπλέον ένα θέμα που αναλύεται. Τέλος αναφέρονται οι αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών.